Rubrik

Publicerad 2018-05-23


Betalning

Dessa Allmänna villkor för konferensdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och AB Dagens Nyheter, 556246-8172 (nedan benämnt ”DN”), vid deltagande och tillhandahållande av DN arrangerad konferens. Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat DN:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

DN:s åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som DN arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

DN:s konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. DN:s åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och DN samt mellan kunden och berörda sponsorer före, under och/eller efter avslutad konferens. DN ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och den andra DN och berörda sponsorer sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.


Konferensens ämne, tidpunkt, sponsorer m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av DN:s konferenser kunden väljer att delta vid. På respektive konferens egen sajt finns aktuell information om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande sponsorer m m. DN är förbehållet rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid DN:s konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till DN innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat DN:s personuppgiftspolicy.

Behandling av personuppgifter Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som DN:s konferens utgör, kommer DN och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att DN ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies

Avseende DN:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn.